پرسه می‌زنم در حوالیِ دلم

وقتی پشت سرت رو نگاه میکنی و هیچ کس رو نمیبینی تا بهش تکیه کنی یهو ته دلت خالی میشه یهو دلت مرگ میخواد...