پرسه می‌زنم در حوالیِ دلم

۲ مطلب در خرداد ۱۳۹۰ ثبت شده است

پنجره را باز می‌کنم

هوایت تمام اتاق را پر می‌کند

و من، غرق میشوم 

سر به سر بهار که بگذاری

همین می‌شود...

زود داغ می‌کند و تابستان از راه می‌رسد!