پرسه می‌زنم در حوالیِ دلم

۲ مطلب در تیر ۱۳۹۰ ثبت شده است

اینجا ماهی‌ها هم

خواب دریا نمی‌بینند!

چه رسد به من

دلم... 

یک حیاط خلوت کم دارد

تا خانه‌ات کامل شود،

خلوتَ‌ش را تو پیدا کن

حیاطَ‌ش با من