پرسه می‌زنم در حوالیِ دلم

۳ مطلب در تیر ۱۳۹۱ ثبت شده است

نور بود و نور

وتنها نقطه‌ی تاریک

من بودم ...

خیال می‌بافم‌و

دل‌گرم می‌شوم از خیالت

تا آسمان راهی نمانده !

دستم را بگیرو دلم را ببَر ...