پرسه می‌زنم در حوالیِ دلم

۱ مطلب در دی ۱۳۹۳ ثبت شده است

رو به امیدم؛

کنار پنجره ی باز نگاهت 

آرامشم را با اتاق خالی تقسیم می کنم

فردا شاید همان روز باشد...