پرسه می‌زنم در حوالیِ دلم

۱ مطلب با موضوع «حوالی مذهب» ثبت شده استکاروان آهسته پیش می‎رفت.
دل
درجای دیگری می‎تپید،
هوای برادر را داشت و خیلی زودترها به اوسپرده شده بود این دل،
روزها از پی هم می‎رفتند و گویا لحظه دیدار نزدیکتر می‎شد.
اما ساربان این کاروان تقدیر بود و جنسش از نرسیدن!
سکوت بیابان را که صدای تاخت اسب‎ها شکست، بانو دانست شاید مقصد جای دیگری باشد،
شب هنگام به آسمان نگریست و به یاد آورد،
که هرچه دیده بود دشمنی بود و ظلم، تا یادش می‎آمد جدایی بود و آرزوی وصال.
حال خوب می‌دانست وصال برادر گرچه ناممکن گشته، اما لقاء الله نزدیک است،
به شهر قم که رسیدند آرام شد، دل و روح را به او سپرد و راهی سفر دیگری شد.
و
قم سال‌هاست با نفسش زنده مانده است *** تیتر از جواد محدثی
** مصرع  پایانی از حمیدرضا برقعی


این مطلب در سرسرا