کاش وقتی از دست هم ناراحت می‌شیم ،دلیل ناراحتیمون رو هم بیان کنیم.

شاید همه چیز یک *سوء تفاهم ساده باشه .

 

*سوء تفاهم ؛ اشتباه و عدم درک مقاصد حقیقی