پرسه می‌زنم در حوالیِ دلم

۱ مطلب در آبان ۱۳۹۱ ثبت شده است

 دل در دست می‌گیرم و کوچه به کوچه در پی داغی نشسته بر آن

می‌گردم

و باز هم در آخرین کوچه، کنار علم عزایت آرام

می‌گیرم ...